|

Тегилим, глава 1-10

Глава 1.

{1} АШРЭЙ ЃОИШ АШЭР ЛОЙ ЃОЛАХ БААЦАС РЭШОИМ УВЭДЭРЭХ ХАТОИМ ЛОЙ ОМОД УВЭМОЙШАВ ЛЭЙЦИМ ЛОЙ ЙОШОВ׃
{2} КИ ИМ БЭСОЙРАС АДОЙНОЙ ХЭФЦОЙ УВЭСОЙРОСОЙ ЙЭЃГЭ ЙОЙМОМ ВОЛОЙЛО׃
{3} ВЭЃОЙО КЭЙЦ ШОСУЛ АЛ ПАЛГЭЙ МОИМ АШЭР ПИРЙОЙ ИТЭЙН БЭИТОЙ ВЭОЛЭЙЃУ ЛОЙ ИБОЙЛ ВЭХОЙЛ АШЭР ЙААСЭ ЙАЦЛИХА׃
{4} ЛОЙ ХЭЙН ЃОРШОИМ КИ ИМ КАМОЙЦ А‍ШЭР ТИДФЭНУ РУХА׃
{5} АЛ КЭЙН ЛОЙ ЙОКУМУ РЭШОИМ БАМИШПОТ ВЭХАТОИМ БААДАС ЦАДИКИМ׃
{6} КИ ЙОЙДЭЙА АДОЙНОЙ ДЭРЭХ ЦАДИКИМ ВЭДЭРЭХ РЭШОИМ ТОЙВЭЙД׃

Глава 2.

{1} ЛОМО РОГШУ ГОЙИМ УЛЭУМИМ ЙЭЃГУ РИК׃
{2} ИСЙАЦВУ МАЛХЭЙ ЭРЭЦ ВЭРОЙЗНИМ НОЙСДУ ЙОХАД АЛ АДОЙНОЙ ВЭАЛ МЭШИХОЙ׃
{3} НЭНАТКО ЭС МОЙСРОЙСЭЙМОЙ ВЭНАШЛИХО МИМЭНУ АВОЙСЭЙМОЙ׃
{4} ЙОЙШЭЙВ БАШОМАИМ ИСХОК АДОЙНОЙ ИЛАГ ЛОМОЙ׃
{5} ОЗ ЙЭДАБЭЙР ЭЙЛЭЙМОЙ ВЭАПОЙ УВАХАРОЙНОЙ ЙЭВАЃАЛЭЙМОЙ׃
{6} ВААНИ НОСАХТИ МАЛКИ АЛ ЦИОЙН ЃАР КОДШИ׃
{7} АСАПРО ЭЛ ХОЙК АДОЙНОЙ ОМАР ЭЙЛАЙ БЭНИ АТО АНИ ЃАЙОЙМ ЙЭЛИДТИХО׃
{8} ШАЛ МИМЭНИ ВЭЭТНО ГОЙИМ НАХАЛОСЭХО ВААХУЗОСХО АФСЭЙ ОРЭЦ׃
{9} ТЭРОЙЭЙМ БЭШЭЙВЭТ БАРЗЭЛ КИХЛИ ЙОЙЦЭЙР ТЭНАПЦЭЙМ׃
{1 0} ВЭАТО МЭЛОХИМ ЃАСКИЛУ ЃИУОСРУ ШОЙФТЭЙ ОРЭЦ׃
{11} ИВДУ ЭС АДОЙНОЙ БЭИРО ВЭГИЛУ БИРОДО׃
{12} НАШКУ ВАР ПЭН ЙЭЭНАФ ВЭСОЙВДУ ДЭРЭХ КИ ИВАР КИМАТ АПОЙ АШРЭЙ КОЛ ХОЙСЭЙ ВОЙ׃

Глава 3.

{1} МИЗМОЙР ЛЭДОВИД БЭВОРХОЙ МИПНЭЙ АВШОЛОЙМ БЭНОЙ׃
{2} АДОЙНОЙ МО РАБУ ЦОРОЙ РАБИМ КОМИМ ОЛОЙ׃
{3} РАБИМ ОЙМРИМ ЛЭНАФШИ ЭЙН ЙЭШУОСО ЛОЙ ВЭЙЛОЙЃИМ СЭЛО׃
{4} ВЭАТО АДОЙНОЙ МОГЭЙН БААДИ КВОЙДИ УМЭЙРИМ РОЙШИ׃
{5} КОЙЛИ ЭЛ АДОЙНОЙ ЭКРО ВАЙААНЭЙНИ МЭЙЃАР КОДШОЙ СЭЛО׃
{6} АНИ ШОХАВТИ ВОИШОНО ЃЭКИЦОЙСИ КИ АДОЙНОЙ ИСЭМХЭЙНИ׃
{7} ЛОЙ ИРО МЭЙРИВЭВОЙС ОМ АШЭР СОВИВ ШОСУ ОЛОЙ׃
{8} КУМО АДОЙНОЙ ЃОЙШИЭЙНИ ЭЛОЙЃАЙ КИ ЃИКИСО ЭС КОЛ ОЙВАЙ ЛЭХИ ШИНЭЙ РЭШОИМ ШИБАРТО׃
{9} ЛАДОЙНОЙ ЃАЙШУО АЛ АМХО ВИРХОСЭХО СЭЛО׃

Глава 4.

{1} ЛАМНАЦЭЙАХ БИНГИНОЙС МИЗМОЙР ЛЭДОВИД׃
{2} БЭКОРИ АНЭЙНИ ЭЛОЙЃЭЙ ЦИДКИ БАЦОР ЃИРХАВТО ЛИ ХОНЭЙНИ УШМА ТЭФИЛОСИ׃
{3} БЭНЭЙ ИШ АД МЭ ХЭВОЙДИ ЛИХЛИМО ТЭЭЃОВУН РИК ТЭВАКШУ ХОЗОВ СЭЛО׃
{4} УДУ КИ ЃИФЛО АДОЙНОЙ ХОСИД ЛОЙ АДОЙНОЙ ИШМА БЭКОРИ ЭЙЛОЙВ׃
{5} РИГЗУ ВЭАЛ ТЭХЭТОУ ИМРУ ВИЛВАВХЭМ АЛ МИШКАВХЭМ ВЭДОЙМУ СЭЛО׃
{6} ЗИВХУ ЗИВХЭЙ ЦЭДЭК УВИТХУ ЭЛ АДОЙНОЙ׃
{7} РАБИМ ОЙМРИМ МИ ЙАРЭЙНУ ТОЙВ НЭСО ОЛЭЙНУ ОЙР ПОНЭЙХО АДОЙНОЙ׃
{8} НОСАТО СИМХО ВЭЛИБИ МЭЙЭЙС ДГОНОМ ВЭСИРОЙШОМ РОБУ׃
{9} БЭШОЛОЙМ ЙАХДОВ ЭШКВО ВЭИШОН КИ АТО АДОЙНОЙ ЛЭВОДОД ЛОВЭТАХ ТОЙШИВЭЙНИ׃
Глава 5.

{1} ЛАМНАЦЭЙАХ ЭЛ ЃАНХИЛОЙС МИЗМОЙР ЛЭДОВИД׃
{2} АМОРАЙ ЃААЗИНО АДОЙНОЙ БИНО ЃАГИГИ׃
{3} ЃАКШИВО ЛЭКОЙЛ ШАВИ МАЛКИ ВЭЙЛОЙЃОЙ КИ ЭЙЛЭЙХО ЭСПАЛОЛ׃
{4} АДОЙНОЙ БОЙКЭР ТИШМА КОЙЛИ БОЙКЭР ЭЭРОХ ЛЭХО ВААЦАПЭ׃
{5} КИ ЛОЙ ЭЙЛ ХОФЭЙЦ РЭША ОТО ЛОЙ ЙЭГУРХО РО׃
{6} ЛОЙ ИСЙАЦВУ ЃОЙЛЭЛИМ ЛЭНЭГЭД ЭЙНЭЙХО СОНЭЙСО КОЛ ПОЙАЛЭЙ ОВЭН׃
{7} ТЭАБЭЙД ДОЙВРЭЙ ХОЗОВ ИШ ДОМИМ УМИРМО ЙЭСОЭЙВ АДОЙНОЙ׃
{8} ВААНИ БЭРОЙВ ХАСДХО ОВОЙ ВЭЙСЭХО ЭШТАХАВЭ ЭЛ ЃЭЙХАЛ КОДШХО БЭИРОСЭХО׃
{9} АДОЙНОЙ НЭХЭЙНИ ВЭЦИДКОСЭХО ЛЭМААН ШОЙРРОЙ (ЃВШР) [ЃАЙШАР] ЛЭФОНАЙ ДАРКЭХО׃
{1 0} КИ ЭЙН БЭФИЃУ НЭХОЙНО КИРБОМ ЃАУОЙС КЭВЭР ПОСУАХ ГРОЙНОМ ЛЭШОЙНОМ ЙАХАЛИКУН׃
{11} ЃААШИМЭЙМ Э‍ЛОЙЃИМ ИПЛУ МИМОЙАЦОЙСЭЙЃЭМ БЭРОЙВ ПИШЭЙЃЭМ ЃАДИХЭЙМОЙ КИ МОРУ ВОХ׃
{12} ВЭИСЭМХУ ХОЛ ХОЙСЭЙ ВОХ ЛЭОЙЛОМ ЙЭРАНЭЙНУ ВЭСОСЭЙХ ОЛЭЙМОЙ ВЭЙАЭЛЦУ ВЭХО ОЙЃАВЭЙ ШМЭХО׃
{13} КИ АТО ТЭВОРЭЙХ ЦАДИК АДОЙНОЙ КАЦИНО РОЦОЙН ТАЭТРЭНУ׃

Глава 6.

{1} ЛАМНАЦЭЙАХ БИНГИНОЙС АЛ ЃАШМИНИС МИЗМОЙР ЛЭДОВИД׃
{2} АДОЙНОЙ АЛ БЭАПХО СОЙХИХЭЙНИ ВЭАЛ БАХАМОСХО СЙАСРЭЙНИ׃
{3} ХОНЭЙНИ АДОЙНОЙ КИ УМЛАЛ ОНИ РЭФОЭЙНИ АДОЙНОЙ КИ НИВЃАЛУ АЦОМОЙ׃
{4} ВЭНАФШИ НИВЃАЛО МЭОЙД (ВС) [ВАТОЃ] АДОЙНОЙ АД МОСОЙ׃
{5} ШУВО АДОЙНОЙ ХАЛЦО НАФШИ ЃОЙШИЭЙНИ ЛЭМААН ХАСДЭХО׃
{6} КИ ЭЙН БАМОВЭС ЗИХРЭХО БИШОЙЛ МИ ЙОЙДЭ ЛОХ׃
{7} ЙОГАТИ БЭАНХОСИ АСХЭ ВЭХОЛ ЛАЙЛО МИТОСИ БЭДИМОСИ АРСИ АМСЭ׃
{8} ОШЭШО МИКААС ЭЙНИ ОСКО БЭХОЛ ЦОЙРРОЙ׃
{9} СУРУ МИМЭНИ КОЛ ПОЙАЛЭЙ ОВЭН КИ ШОМА АДОЙНОЙ КОЙЛ БИХИ׃
{1 0} ШОМА АДОЙНОЙ ТЭХИНОСИ АДОЙНОЙ ТЭФИЛОСИ ИКОХ׃
{11} ЙЭЙВОЙШУ ВЭИБОЃАЛУ МЭОЙД КОЛ ОЙВОЙ ЙОШУВУ ЙЭЙВОЙШУ РОГА׃

Глава 7.

{1} ШИГОЙОЙН ЛЭДОВИД АШЭР ШОР ЛАДОЙНОЙ АЛ ДИВРЭЙ ХУШ БЭН ЙЭМИНИ׃
{2} АДОЙНОЙ ЭЛОЙЃАЙ БЭХО ХОСИСИ ЃОЙШИЭЙНИ МИКОЛ РОЙДФАЙ ВЭЃАЦИЛЭЙНИ׃
{3} ПЭН ИТРОЙФ КАРЙЭЙ НАФШИ ПОЙРЭЙК ВЭЭЙН МАЦИЛ׃
{4} АДОЙНОЙ ЭЛОЙЃАЙ ИМ ОСИСИ ЗОЙС ИМ ЙЭШ ОВЭЛ БЭХАПОЙ׃
{5} ИМ ГОМАЛТИ ШОЙЛМИ РО ВОАХАЛЦО ЦОЙРРИ РЭЙКОМ׃
{6} ИРАДОЙФ ОЙЭЙВ НАФШИ ВЭЙАСЭЙГ ВЭИРМОЙС ЛООРЭЦ ХАЙОЙ УХЭВОЙДИ ЛЭОФОР ЙАШКЭЙН СЭЛО׃
{7} КУМО АДОЙНОЙ БЭАПЭХО ЃИНОСЭЙ БЭАВРОЙС ЦОЙРРОЙ ВЭУРО ЭЙЛАЙ МИШПОТ ЦИУИСО׃
{8} ВААДАС ЛЭУМИМ ТЭСОЙВЭВЭКО ВЭОЛЭЙЃО ЛАМОРОЙМ ШУВО׃
{9} АДОЙНОЙ ЙОДИН АМИМ ШОФТЭЙНИ АДОЙНОЙ КЦИДКИ УХЭСУМИ ОЛОЙ׃
{1 0} ИГМОР НО РА РЭШОИМ УСЭХОЙНЭЙН ЦАДИК УВОЙХЭЙН ЛИБОЙС УХЭЛОЙОЙС ЭЛОЙЃИМ ЦАДИК׃
{11} МОГИНИ АЛ ЭЛОЙЃИМ МОЙШИА ИШРЭЙ ЛЭЙВ׃
{12} ЭЛОЙЃИМ ШОЙФЭЙТ ЦАДИК ВЭЭЙЛ ЗОЙЭЙМ БЭХОЛ ЙОЙМ׃
{13} ИМ ЛОЙ ЙОШУВ ХАРБОЙ ИЛТОЙШ КАШТОЙ ДОРАХ ВАЙЭХОЙНЭНЭЃО׃
{14} ВЭЛОЙ ЃЭЙХИН КЛЭЙ МОВЭС ХИЦОВ ЛЭДОЙЛКИМ ИФОЛ׃
{1 5} ЃИНЭЙ ЙЭХАБЭЛ ОВЭН ВЭЃОРО ОМОЛ ВЭЙОЛАД ШОКЭР׃
{1 6} БОЙР КОРО ВАЙАХПРЭЙЃУ ВАЙИПОЙЛ БЭШАХАС ИФОЛ׃
{17} ЙОШУВ АМОЛОЙ ВЭРОЙШОЙ ВЭАЛ КОДКОДОЙ ХАМОСОЙ ЙЭЙРЭЙД׃
{18} ОЙДЭ АДОЙНОЙ КЦИДКОЙ ВААЗАМРО ШЭЙМ АДОЙНОЙ ЭЛЙОЙН׃

Глава 8.

{1} ЛАМНАЦЭЙАХ АЛ ЃАГИТИС МИЗМОЙР ЛЭДОВИД׃
{2} АДОЙНОЙ АДОЙНЭЙНУ МО АДИР ШИМХО БЭХОЛ ЃООРЭЦ АШЭР ТЭНО ЃОЙДХО АЛ ЃАШОМОИМ׃
{3} МИПИ ОЙЛЭЛИМ ВЭЙОЙНКИМ ИСАДТО ОЙЗ ЛЭМААН ЦОЙРРЭЙХО ЛЭЃАШБИС ОЙЭЙВ УМИСНАКЭЙМ׃
{4} КИ ЭРЭ ШОМЭЙХО МААСЭЙ ЭЦБОЙСЭЙХО ЙОРЭЙАХ ВЭХОЙХОВИМ АШЭР КОЙНОНТО׃
{5} МО ЭНОЙШ КИ СИЗКРЭНУ УВЭН ОДОМ КИ СИФЭКДЭНУ׃
{6} ВАТЭХАСРЭЙЃУ МАТ МЭЙЭЛОЙЃИМ ВЭХОВОЙД ВЭЃОДОР ТЭАТРЭЙЃУ׃
{7} ТАМШИЛЭЙЃУ БЭМААСЭЙ ЙОДЭЙХО КОЙЛ ШАТО САХАС РАГЛОЙВ׃
{8} ЦОЙНЭ ВААЛОФИМ КУЛОМ ВЭГАМ БАЃАМОЙС СОДОЙ׃
{9} ЦИПОЙР ШОМАИМ УДГЭЙ ЃАЙОМ ОЙВЭЙР ОРХОЙС ЙАМИМ׃
{1 0} АДОЙНОЙ АДОЙНЭЙНУ МО АДИР ШИМХО БЭХОЛ ЃООРЭЦ׃

Глава 9.

{1} ЛАМНАЦЭЙАХ АЛМУС ЛАБЭЙН МИЗМОЙР ЛЭДОВИД׃
{2} ОЙДЭ АДОЙНОЙ БЭХОЛ ЛИБИ АСАПРО КОЛ НИФЭЛОЙСЭЙХО׃
{3} ЭСЭМХО ВЭЭЭЛЦО ВОХ АЗАМРО ШИМХО ЭЛЙОЙН׃
{4} БЭШУВ ОЙВАЙ ОХОЙР ИКОШЛУ ВЭЙОЙВДУ МИПОНЭЙХО׃
{5} КИ ОСИСО МИШПОТИ ВЭДИНИ ЙОШАВТО ЛЭХИСЭЙ ШОЙФЭЙТ ЦЭДЭК׃
{6} ГОАРТО ГОЙИМ ИБАДТО РОШО ШМОМ МОХИСО ЛЭОЙЛОМ ВОЭД׃
{7} ЃООЙЭЙВ ТАМУ ХОРОВОЙС ЛОНЭЦАХ ВЭОРИМ НОСАШТО ОВАД ЗИХРОМ ЃЭЙМО׃
{8} ВАДОЙНОЙ ЛЭОЙЛОМ ЙЭЙШЭЙВ КОЙНЭЙН ЛАМИШПОТ КИСОЙ׃
{9} ВЭЃУ ИШПОЙТ ТЭЙВЭЙЛ БЭЦЭДЭК ЙОДИН ЛЭУМИМ БЭМЭЙШОРИМ׃
{1 0} ВИЃИ АДОЙНОЙ МИСГОВ ЛАДОХ МИСГОВ ЛЭИТОЙС БАЦОРО׃
{11} ВЭИВЭТХУ ВЭХО ЙОЙДЭЙ ШМЭХО КИ ЛОЙ ОЗАВТО ДОЙРШЭЙХО АДОЙНОЙ׃
{12} ЗАМРУ ЛАДОЙНОЙ ЙОЙШЭЙВ ЦИОЙН ЃАГИДУ ВОАМИМ АЛИЛОЙСОЙВ׃
{13} КИ ДОЙРЭЙШ ДОМИМ ОЙСОМ ЗОХОР ЛОЙ ШОХАХ ЦААКАС (НЙМ) [АНОВИМ].
{14} ХОНЭНЭЙНИ АДОЙНОЙ РЭЭЙ ОНИ МИСОЙНОЙ МЭРОЙМЭМИ МИШААРЭЙ МОВЭС׃
{1 5} ЛЭМААН АСАПРО КОЛ ТЭЃИЛОСЭЙХО БЭШААРЭЙ ВАС ЦИОЙН ОГИЛО БИШУОСЭХО׃
{1 6} ТОВУ ГОЙИМ БЭШАХАС ОСУ БЭРЭШЭС ЗУ ТОМОНУ НИЛКДО РАГЛОМ׃
{17} НОЙДА АДОЙНОЙ МИШПОТ ОСО БЭФОЙАЛ КАПОВ НОЙКЭЙШ РОШО ЃИГОЙОЙН СЭЛО׃
{18} ЙОШУВУ РЭШОИМ ЛИШОЙЛО КОЛ ГОЙИМ ШХЭЙХЭЙ ЭЛОЙЃИМ׃
{19} КИ ЛОЙ ЛОНЭЦАХ ИШОХАХ ЭВЙОЙН ТИКВАС (НВЙМ) [АНИИМ] ТОЙВАД ЛОАД׃
{2 0} КУМО АДОЙНОЙ АЛ ЙООЙЗ ЭНОЙШ ИШОФТУ ГОЙИМ АЛ ПОНЭЙХО׃
{21} ШИСО АДОЙНОЙ МОЙРО ЛОЃЭМ ЙЭЙДУ ГОЙИМ ЭНОЙШ ЃЭЙМО СЭЛО׃

Глава 10.

{1} ЛОМО АДОЙНОЙ ТААМОЙД БЭРОХОЙК ТАЛИМ ЛЭИТОЙС БАЦОРО׃
{2} БЭГААВАС РОШО ИДЛАК ОНИ ИТОФСУ БИМЗИМОЙС ЗУ ХОШОВУ׃
{3} КИ ЃИЛЭЙЛ РОШО АЛ ТААВАС НАФШОЙ УВОЙЦЭЙА БЭЙРЭЙХ НИЭЙЦ АДОЙНОЙ׃
{4} РОШО КГОЙВА АПОЙ БАЛ ИДРОЙШ ЭЙН ЭЛОЙЃИМ КОЛ МЭЗИМОЙСОЙВ׃
{5} ЙОХИЛУ (ДРХВ) [ДРОХОВ ] БЭХОЛ ЭЙС МОРОЙМ МИШПОТЭЙХО МИНЭГДОЙ КОЛ ЦОЙРРОВ ЙОФИАХ БОЃЭМ׃
{6} ОМАР БЭЛИБОЙ БАЛ ЭМОЙТ ЛЭДОЙР ВОДОЙР АШЭР ЛОЙ ВЭРО׃
{7} ОЛО ПИЃУ МОЛЭЙ УМИРМОЙС ВОСОЙХ ТАХАС ЛЭШОЙНОЙ ОМОЛ ВООВЭН׃
{8} ЙЭЙШЭЙВ БЭМАРАВ ХАЦЭЙРИМ БАМИСТОРИМ ЙАЃАРОЙГ НОКИ ЭЙНОВ ЛЭХЭЙЛХО ИЦПОЙНУ׃
{9} ЙЭЭРОЙВ БАМИСТОР КАРЙЭЙ ВЭСУКОЙ ЙЭЭРОЙВ ЛАХАТОЙФ ОНИ ЙАХТОЙФ ОНИ БЭМОШХОЙ ВЭРИШТОЙ׃
{1 0} (ВДХЃ) [ИДКЭЃ] ЙОШОЙАХ ВЭНОФАЛ БААЦУМОВ (ХЛХЙМ) [ХЭЙЛ] [КОИМ].
{11} ОМАР БЭЛИБОЙ ШОХАХ ЭЙЛ ЃИСТИР ПОНОВ БАЛ РОО ЛОНЭЦАХ׃
{12} КУМО АДОЙНОЙ ЭЙЛ НЭСО ЙОДЭХО АЛ ТИШКАХ (НЙМ) [АНОВИМ].
{13} АЛ МЭ НИЭЙЦ РОШО ЭЛОЙЃИМ ОМАР БЭЛИБОЙ ЛОЙ ТИДРОЙШ׃
{14} РОИСО КИ АТО ОМОЛ ВОХААС ТАБИТ ЛОСЭЙС БЭЙОДЭХО ОЛЭЙХО ЙААЗОЙВ ХЭЙЛЭХО ЙОСОЙМ АТО ЃОИСО ОЙЗЭЙР׃
{1 5} ШВОЙР ЗРОЙА РОШО ВОРО ТИДРОЙШ РИШОЙ ВАЛ ТИМЦО׃
{1 6} АДОЙНОЙ МЭЛЭХ ОЙЛОМ ВОЭД ОВДУ ГОЙИМ МЭЙАРЦОЙ׃
{17} ТААВАС АНОВИМ ШОМАТО АДОЙНОЙ ТОХИН ЛИБОМ ТАКШИВ ОЗНЭХО׃
{18} ЛИШПОЙТ ЙОСОЙМ ВОДОХ БАЛ ЙОЙСИФ ОЙД ЛААРОЙЦ ЭНОЙШ МИН ЃООРЭЦ׃

This post is also available in: Иврит

Короткий URL: http://www.chabad.org.ua/?p=2648

Опубликовано на ד׳ בכסלו ה׳תשע״ג – 18.11.2012. В теме Слайдер, Тегилим. Вы можете следить за любыми отзывами на это сообщение через RSS 2.0. Вы можете оставить отзыв
120x600 ad code [Inner pages]
300x250 ad code [Inner pages]